Dissipline is die grondslag vir goeie orde, ideale leeromgewing en positiewe wisselwerking tussen die skool, personeel en leerders. Midstream College streef om ten alle tye hoë dissiplinêre standaarde daar te stel. Binne die riglyne van ʼn behoorlike gedragskode word onaanvaarbare en onbehoorlike gedrag aangespreek en goeie gedrag en optrede erken en beloon. Ter versekering en handhawing van goeie orde en dissipline, word die onderstaande gedragskode, reëls en prosedures geïmplementeer. 

1.      MISSIE

As leerders van Midstream College streef ons om die volgende waardes te alle tye te eerbiedig en uit te dra.

1.     As leerders van Midstream College is ons trots op ons skool en sal ons gedrag en optrede so wees dat ons ten alle

         tye ʼn ambassadeur van die skool sal wees.

2.     Ons onderskryf Christelike norme en waardes en leef dit daadwerklik uit.

3.     Ons gebruik ons moedertaal met trots en respekteer alle leerders se huistale.

4.     As mede-landgenote aanvaar ons mekaar se vriendskap en toegeneentheid en respekteer mekaar se menswaardigheid.

5.     Ons sal ten alle tye gesag aanvaar.

6.     Ons glo in lojaliteit, eerlikheid, integriteit en selfdissipline en streef netheid en hoflikheid na.

7.     Leerders tree ten alle tye so op dat die goeie leerkultuur in die skool bevorder word.

8.     Ons onderneem om verdraagsaam teenoor ons mede-leerders op te tree.

• Gedragskode

• Skoolreëls

• Beleid vir die misbruik van verbode middele

• Voogstelsel

Midstream College Sosiale Media Beleid

Diversity-Inclusion-Policy-1

Die leerders van die skool is vir ons, as onderwysers, kosbaar. Hulle welsyn en geluk is vir ons van groot waarde. Ons sal alles in ons vermoë doen om hulle na volwaardige Christelike volwassenheid te begelei en om aanvullend as hulle ouers en voogde op te tree.

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341